Notaris Bosman – Algemene Voorwaarden

Opdrachten aanvaard door notariskantoor Bosman in Badhoevedorp worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden.

1. Notariskantoor Bosman

Notariskantoor Bosman is thans een eenmanszaak. De rechtsvorm kan wijzigen. Natuurlijke personen of vennootschappen (“praktijkvennootschappen”) kunnen deel uitmaken van notariskantoor Bosman.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: “de opdrachtgever”) geven aan notariskantoor Bosman en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van notariskantoor Bosman, dan wel hun bestuurders/vennoten, de notarissen, hun waarnemers, de kandidaat-notarissen, de overige werknemers van notariskantoor Bosman al de overige personen die bij, voor of namens notariskantoor Bosman werkzaam zijn. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Opdracht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en notariskantoor Bosman,de afzonderlijke leden van notariskantoor Bosman, dan wel hun bestuurders/vennoten of de werknemers van notariskantoor Bosman, is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404en7:407 lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, aanvaard en uitgevoerd door notariskantoor Bosman. De vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor notariskantoor Bosman werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4. De opdrachtgever

Als de opdracht wordt gegeven door een natuurlijk persoon, is die persoon aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van notariskantoor Bosman.Als de opdracht wordt gegeven door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van notariskantoor Bosman. Als de opdracht wordt gegeven namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede gegeven te zijn door de natuurlijke persoon, die beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de rekening voor de werkzaamheden van notariskantoor Bosman ongeacht de tenaamstelling van de rekening.

5. Inschakelen derden

Bij het inschakelen van derden zal door notariskantoor Bosman zoveel als nodig is overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Notariskantoor Bosman is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Notariskantoor Bosman is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door notariskantoor Bosman voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens notariskantoor Bosman gehouden die derde er op te
wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

6. Voorlichting opdrachtgever

Notariskantoor Bosman licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door notariskantoor Bosman voor de desbetreffende uitvoerder van de opdracht gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als notariskantoor Bosman werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken.Als hierover niets door partijen is afgesproken brengt notariskantoor Bosman het honorarium in rekening bij de koper. Indien notariskantoor Bosman bij het uitvoeren van de opdracht meer werkzaamheden verricht dan de gebruikelijk te verrichten werkzaamheden, is notariskantoor Bosman bevoegd de opdrachtgever een hogerhonorarium en/of meer kosten in rekening te brengen dan afgesproken.Indien door notariskantoor Bosman, na aanvaarding van de opdracht, ter uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, is de opdrachtgever bij intrekking van de opdracht, ook zonder dat een akte is gepasseerd, de gemaakte kosten en het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting, aan notariskantoor Bosman verschuldigd.

7. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke notariskantoor Bosman naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, of het nadien wijzigen van de ter beschikking gestelde gegevens door de opdrachtgever,zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan notariskantoor Bosman ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

8. Aanvaarding opdracht

Een opdracht geldt als aanvaard na bevestiging van de opdracht door notariskantoor Bosman, of als de cliënt een door notariskantoor Bosman gemaakte ontwerpakte of een uitgebracht (persoonlijk) advies in ontvangst neemt of als notariskantoor Bosman een koopovereenkomst in ontvangst neemt waarin staat dat notariskantoor Bosman (of een van de verbonden notarissen) de akte van levering zal verlijden en alle werkzaamheden ter zake start.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris(sen) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de desbetreffende notaris komt. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgevers worden verkregen op notariskantoor Bosman. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade is uitgesloten. De notarissen van notariskantoor Bosman zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna te noemen: de ”KNB”) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval dat notariskantoor Bosman aansprakelijk is voor fouten van door notariskantoor Bosman ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door notariskantoor Bosman bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval notariskantoor Bosman aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.

10. Verjaringstermijn

Alle vorderingsrechten en ander bevoegdheden van de opdrachtgever, in verband met door notariskantoor Bosman verrichte werkzaamheden, jegens notariskantoor Bosman, de afzonderlijke leden van notariskantoor Bosman, dan wel hun bestuurders/vennoten of de werknemers van notariskantoor Bosman, vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

11. Honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door notariskantoor Bosman gehanteerde uurtarief. Notariskantoor Bosman is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is naast het bedrag van de nota extra verschuldigd:

  • voor een herinnering € 45,00 exclusief omzetbelasting;
  • voor een daarna volgende aanmaning € 95,00 exclusief omzetbelasting;
  • voor elke opvolgende aanmaning € 150,00 exclusief omzetbelasting,

naast een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente voor consumententransacties. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.De hiervoor genoemde bedragen kunnen per kalenderjaar wijzigen.

12. Rentevergoeding

Indien notariskantoor Bosman cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente ten behoeve van cliënten uit te zetten bij één of meer van de financiële instellingen, waarbij notariskantoor Bosman een rekening houdt. Notariskantoor Bosman kan geen rentecondities bedingen, welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Over de hoogte van de door notariskantoor Bosman op cliëntengelden gerealiseerde rente wordt niet gediscussieerd. Notariskantoor Bosman is gerechtigd ten aanzien van in depot gehouden bedragen een vergoeding voor beheer-en administratiekosten in rekening te brengen aan de gerechtigde(n) tot het depot.13.

13. Uitbetaling

Notariskantoor Bosman betaalt op grond van de beleidsregels van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

14. Elektronische communicatie

In geval de opdrachtgever en notariskantoor Bosman door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorg dragen voor adequate virusprotectie. In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of een andere storing, zal de andere partijen daarvoor niet aansprakelijk zijn. De verzending van e-mails zal non-encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Notariskantoor Bosman de opdrachtgever kunnen elkaar uitdrukkelijk mededelen niet per e-mail te willen communiceren.

15. Bewaartermijn

Notariskantoor Bosman bewaart de akten voor de wettelijke duur van twintig (20) kalenderjaren, waarna de akten kunnen worden overgebracht naar een wettelijk erkende bewaarplaats. Dossiers kunnen na tien (10)kalenderjaren vernietigd worden.Voor het afgeven van afschriften van gepasseerde akten na de datum van het passeren, worden door notariskantoor Bosman kosten in rekening gebracht.

16. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen notariskantoor Bosman en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillencommissie Notariaat

Op de dienstverlening van notariskantoor Bosman is de klachten-en geschillenregeling van de Geschillencommissie notariaat van toepassing.