Splitsingsakte en Splitsingsreglement – Notaris Bosman

De splitsingsakte en het splitsingsreglement zijn onderdeel van de eigendomsakte bij aankoop van een appartement. Krijgt u bij de aankoop van een gewone woning alleen de eigendomsakte, bij de aankoop van een appartement komt hier de splitsingsakte bij. Onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement.

Sinds de Appartementenwet van 1951 is de splitsing via een notariële akte verplicht en dient ook deze akte net als de eigendomsakte te worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Ons notariskantoor is gespecialiseerd in de juridische begeleiding van splitsingen.

Splitsingsakte

De akte van splitsing moet inhouden:
 • de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond;
 • een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort;
 • de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de appartementseigenaar;
 • een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden ingeschreven.

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement als onderdeel van de splitsingsakte bevat de reglementsregels voor alle eigenaren in het appartementen complex.

In het reglement staat onder andere:

 • de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaars
 • verdeling van de gezamenlijke schulden en kosten van de appartementseigenaren
 • de regeling voor de jaarlijks op te stellen exploitatierekening
 • het stemrecht voor het nemen van besluiten en de wijze van vergaderen
 • de regeling voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes
 • in het reglement kunnen ook regelingen opgenomen worden omtrent het gebruik en onderhoud van de privé woning
 • verzekeringsinformatie omtrent het appartementen complex